Утвърдил: 

Петър Тодоров
Изпълнителен директор
НФЦ

СТАТУТ
НА 27 ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКОТО
ДОКУМЕНТАЛНО И АНИМАЦИОННО КИНО
“ЗЛАТЕН РИТОН”

 

І. МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Чл.1. 27-ият фестивал на българското документално и анимационно кино “Златен Ритон”, наричан по нататък за краткост “Фестивал”, се провежда в Пловдив, в Лъки Дом на киното, от 14 до 21 декември 2023 г.

ІІ. ХАРАКТЕР НА ФЕСТИВАЛА

Чл.2. Фестивалът има състезателен характер за документални, научно-популярни и анимационни филми, включително и международни копродукции, в които има българско творческо участие на позиция, за която се връчва някоя от официалните награди на журито.

Чл.3.1. Състезателните програми на Фестивала са в две категории:

 • за документално кино;
 • за анимационно кино.

3.2. В програмите на фестивала могат да участват филми, финансирани и произведени след конкурсна процедура в НФЦ, както и други продукции, създадени след завършване процеса на обучение  на режисьора.

ІІІ. ОРГАНИЗАТОРИ НА ФЕСТИВАЛА

Чл.4.1. Организатор на Фестивала “Златен Ритон” е ИА “Национален филмов център” и Община Пловдив, в сътрудничество с Министерството на културата и други професионални организации и институции.

4.2. Организаторът се ръководи в дейността си от Статута на Фестивала “Златен ритон”.

4.3. За всяко издание на Фестивала могат да бъдат включвани като съорганизатори и представители на професионални организации, имащи предмет на дейност производство, разпространение, показ и излъчване на филми, както и организации с нестопанска цел, медии и други юридически лица, участващи във финансирането на Фестивала.

4.4. Организаторът съставя програмата на Фестивала и следи за нейната практическа реализация, определя журито на Фестивала и организира неговата дейност, кани гости и се грижи за медийното отразяване на събитието.

4.5. Главни медийни партньори на Фестивала “Златен ритон” са Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция.

ІV. ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО

Чл.5.1. За провеждане на Фестивала към ИА “Национален филмов център” се създава оперативно бюро, чийто състав и възнаграждение се определят от Изпълнителния директор на ИА “Национален филмов център”.

Чл.5.2. Изпълнителният директор на ИА “Национален филмов център” изпълнява длъжността “Директор” на Фестивала.

V. ЖУРИ

Чл.6. Състезателната програма на Фестивала се оценява от петчленно жури, състоящо се от Председател и четирима членове.

Чл.7. Членовете на журито и неговия Председател се определят от Организатора и Съорганизатора.

Чл.8. Всеки член от състава на журито, включително и Председателят има право на един глас.

Чл.9. Журито приема решенията си за определяне на наградите, регламентирани в този статут, с протокол, който се подписва от всички членове на журито.

Чл.10. Всеки член на журито има право на възнаграждение, въз основа на договор, сключен с ИА “Национален филмов център”.

VІ. ПРОГРАМИ НА ФЕСТИВАЛА

Чл.11. В програмите на Фестивала могат да участват български документални, анимационни филми, както и копродукции с българско участие. Те не трябва да са показвани на предишно издание на Фестивала.

Чл.12. Заявките за участие във Фестивала се подават от техните продуценти на адрес [email protected];

Чл.13. Всеки продуцент може да участва в състезателните програми на Фестивала с неограничен брой филми, отговарящи на условията на този статут.

Чл.14. Всички филми, предложени за участие във фестивалната програма подлежат на селекция, с изключение на онези, които вече са получили финансиране от Изпълнителна агенция “Национален филмов център” за производство.

Чл.15. В състезателните програми на Фестивала не могат да участват филми, в които имат творческо участие, под каквато и да е форма, членове на журито.

Чл.16. По решение на Организатора във Фестивала могат да се включат и информационни програми, тематични поредици и ретроспективи, конференции, презентации, културни програми, както и чуждестранни филми.

VІІ. КОПИЯ НА ФИЛМИТЕ

Чл.17. Копие на всеки филм, участващ в програмата на Фестивала и проверката за качеството му се осигуряват от неговия продуцент.

Чл.18. Копията на филмите за фестивалните прожекции се осигуряват от техните продуценти не по-късно от един месец преди началото на Фестивала.

VІІІ. СЪСТЕЗАТЕЛНИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ НА ФЕСТИВАЛА

Чл.19. Редът на показване на филмите в състезателните програми и всички изяви, свързани с цялостната програма на Фестивала, се одобряват от Директора.

ІХ. НАГРАДИ

Чл.20. На Фестивала се присъждат официални награди на журито, на творчески съюзи и организации и други.

Чл.21. Журито на Фестивала присъжда следните официални награди:

 1. Награда “Златен ритон” за най-добър документален филм;
 2. Награда “Златен ритон” за най-добър анимационен филм;
 3. Награда на Община Пловдив за документален филм;
 4. Награда на Община Пловдив за анимационен филм;
 5. Специална награда на журито за документален филм;
 6. Специална награда на журито за анимационен филм;
 7. Награда за сценарий
 8. Награда за операторска работа
 9. Награда за режисьор на документален филм;
 10. Награда за художник-постановчик на анимационен филм;
 11. Награда за дебют в документалното кино;
 12. Награда за дебют в анимационното кино;
 13. До 2 почетни грамоти в двете главни категории.

Чл.22. Журито няма право да разделя никоя от наградите.

Чл.23. Секция “Критика” към СБФД присъжда награди на критиката.

Чл.24. Творчески съюзи, фондации и други организации могат да учредяват собствени награди, осигурявани от тях, като трябва да ги заявят писмено най-малко 20 дни преди началото на Фестивала. Тези награди се утвърждават от Директора на Фестивала.

Чл.25. Паричният размер на наградите на Фестивала се определя в зависимост от набраните средства за провеждането му.

Чл.26. Наградените филми получават грамота с подпис на Председателя на журито.

Х. ФИНАНСИРАНЕ

Чл.27. Фестивалът се финансира от Изпълнителна агенция Национален филмов център, Министерство на културата, Община Пловдив и всички съорганизатори, които заявяват размера на финансовото си участие в срок до един месец преди началото на Фестивала.

Чл.28. Фестивалът набира средства от спонсори – фирми, фондации, организации, които не могат да поставят условия във връзка с програмата и работата на Фестивала.

ХІ. ГОСТИ И УЧАСТНИЦИ НА ФЕСТИВАЛА

Чл.29.1. За сметка на Фестивала участници могат да бъдат до двама души от творческия и/или продуцентския екип, на всеки включен в състезателната програма филм, с право на квартирни /в рамките на една нощувка и закуска/. Участниците носят отговорност, вкл. финансова, за направените заявки и тяхното изпълнение.

29.2. За своя сметка гости и участници на Фестивала могат да ползват преференциалните цени на хотела извън посоченото в чл.28.1., като носят отговорност, вкл. финансова, за направените заявки и тяхното изпълнение.

Чл.30. Гости от други страни (филмови творци, експерти, журналисти, кинокритици и др.) имат право да канят за своя сметка само съорганизаторите на Фестивала.

Чл.31. Официални гости (общественици, специалисти, журналисти, кинокритици, продуценти, и др.) имат право да канят за своя сметка само съорганизаторите на Фестивала.

Чл.32. Броят и имената на поканените за сметка на Фестивала се утвърждават от Директора на Фестивала.

Чл.33. Организаторите на Фестивала канят журналисти от различни медии, като техните акредитации се издават от Дирекцията на Фестивала.

Чл.34. Всички съорганизатори могат да канят за своя сметка филмови или телевизионни експерти, продуценти, журналисти и др., като техният брой задължително се съгласува с Директора на Фестивала.

Чл.35. Организацията на фестивала и провеждането му се уреждат от съучредителите с договор, в който се определят отговорностите на страните.